Minimálne výška zábradlia

Aká je minimálna výška zábradlia?

Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane madla:

  • Základná – 1000mm vo všetkých prípadoch, keď nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená výška
  • Znížená – 900mm, ak je hĺbka voľného priestoru najviac 3m
  • Zvýšená – 1100mm, ak hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 12m
  • Zvláštna – 1200mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 30m

Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.

Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými normami v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou.

Zábradlie sa nemusí zriadiť:

Ak by bránilo základnej prevádzke, na ktorú je plocha určená pri hĺbke voľného priestoru najviac 3m, ak je na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou alebo nízkou prevádzkou vytvorený nepochôdzny bezpečnostný pás široký najmenej 1500mm. Pri schodišti, prípadne pri šikmej rampe so zrkadlom musí najmenšia dovolená výška zábradlia zodpovedať slovenským technickým normám.

V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80mm v prevádzke určenej deťom. Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100mm vysokou. Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom umiestneným vo výške najmenej 900 mm a najviac 1200mm.

Pri stavbe určenej na pobyt detí do šiestich rokov sa navyše musí umiestniť madlo vo výške najmenej 400mm a najviac 500mm a do dvanástich rokov vo výške najmenej 600mm a najviac 700mm. Madlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy.

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 28 vyhlášky 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.