Výber sklenené zábradlia
Výber sklenené zábradlia

Výber skleneného zábradlia

Výber skleneného zábradlia, ako na to?

Viete o tom, že sklo sa dá upraviť tak, aby ste v prípade jeho rozbitia znížili riziko svojho poranenia? Viete o tom, že existujú prísne normy a obmedzujúce nariadenia, ktoré by vám mali pomôcť s výberom toho správneho skleneného zábradlia? Pretože problematika navrhovania skla je veľmi rozsiahla, preto sa budeme v tomto článku venovať len základným parametrom

Základných požiadaviek na sklo pre zábradlie

Z našich dlhoročných skúsenosti nielen na slovenskom trhu je zrejmé, že značná časť špecialistov na stavebné sklo sa riadi akýmsi nepísaným zoznamom požiadaviek. Ten obsahuje 10 základných bodov, v ktorých sú upresnené požiadavky hlavne na:

 • estetiku
 • spôsob ukotvenia
 • spôsob uloženia
 • bezpečnosť
 • stavebnú fyziku
 • statiku
 • legislatívu
 • skryté riziká
 • chyby a vady
 • údržbu a výmenu

Výber skleneného zábradlia – Estetické požiadavky

Sklo je používané predovšetkým pre svoje jedinečné estetické a materiálové vlastnosti . Čo je teda pri výbere skleneného zábradlia z estetického hľadiska dôležité a na čo by sme nemali zabúdať ? Vybrať si farbu, rozmer, tvar, prípadne motív, ktorý chcete na sklo alebo do skla vytvoriť je čisto na vás…

Výber skleneného zábradlia – Spôsob ukotvenia

Sklo je stuhnutá kvapalina a práve pre tieto vlastnosti je veľmi dôležitý spôsob jeho ukotvenia. Pri laboratórnych a matematických simuláciách priebehu napätia v hmote skla bolo zistené, že zo zmenou ukotvenia sa mení aj odolnosť skla. Čo napríklad znamená, že pokiaľ obdĺžnikovú tabuľu skla s rozmermi 1000x800mm ukotvíte na všetkých štyroch stranách, znesie väčšie zaťaženie, ako tabuľa skla, ktorá je ukotvená len na dvoch stranách. Pri bodovom ukotvení musí byť tabuľa skla tepelne tvrdená, pretože veľkosť kritických napätí, ktoré spôsobujú praskanie skla sú v mieste bodového kotvenia už za medzou prípustných hodnôt.

Spôsob uloženia

Výber skleneného zábradlia, u skleneného zábradlia môžeme sklo ukotviť na štyroch, troch alebo dvoch stranách. Ďalej sa sklo kotví bodovo alebo sa osadí zo spodnej strany do podlahy. Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcim odolnosť skla voči zaťaženiu a poveternostným vplyvom je jeho spôsob a kvalita uloženia. Každá tabuľa skla musí byť uložená tak, aby bola dostatočne oddelená nosnou dištančnou podložkou od svojej nosnej konštrukcie.

Požiadavky na bezpečnosť

Keby sme si teraz položili otázku „Čo si predstavujete pod pojmom bezpečné sklenené zábradlie?“, každý by bez rozmýšľania iste odpovedal: „Nesmiem cez neho prepadnúť. Nemal by som sa na ňom poraniť. Nemal by som sa báť oprieť o zábradlie. V prípade rozbitia by na mňa nemalo spadnúť. Jeho konštrukcia a vlastnosti by nemali znehodnocovať celkový dojem…“

Stavebno fyzikálne požiadavky

Stavebná fyzika je odbor, ktorý sa zaoberá fyzikálnym správaním stavebných materiálov v organizme celej stavby. Pretože sklenené zábradlie je funkčnou súčasťou tohto celku, je nutné sa na neho pozerať aj z tohto uhla pohľadu. Ako nám teda sklo v zábradlí môže zmeniť pohodu v interiéri? Interiér viac presvetlí, prepustí viacej tepla od slnečných lúčov. Niekedy nám plocha skla môže zmeniť k lepšiemu alebo k horšiemu priestorovú akustiku. Farebné sklo mení index podania farieb a napríklad biely papier sa javí ako ružový . Sklenené zábradlie nám môže zmeniť aj tepelno-izolačné vlastnosti niektorých stavebných konštrukcií.

Výber skleneného zábradlia – Požiadavky na statiku

Výber skleneného zábradlia, pod pojmom statické požiadavky je vo väčšine prípadov myslený návrh hrúbky skla proti pôsobeniu vonkajších aj vnútorných síl. Sklenené zábradlie musí odolať bočnému nárazu (simulácia pádu osoby), aby nedochádzalo k prepadnutiu, alebo vypadnutiu skla na osoby nachádzajúce sa pod zábradlím. Jedným z dôležitých vplyvov, ktorý môže ovplyvniť pevnosť a celistvosť skla v zábradlí je jeho teplota. Farbené sklá v hmote, alebo sklá s potlačou či farebnou fóliou majú zvýšenú energetickú absorpciu, čím dochádza k výraznému nárastu teploty. Tá môže zapríčiniť praskanie skla vplyvom rozdielu teplôt v ploche skla alebo jeho dĺžkovej rozťažnosti. Čo ale najviac znižuje pevnosť a tuhosť skla je kvalita povrchu a hrán.

Legislatívne požiadavky

Z pohľadu noriem a zákonov je na sklenené zábradlie veľmi prísne kontrolované a venuje sa mu celosvetová pozornosť. Na Slovensku platná norma STN 743305 nebola zatiaľ novelizovaná, ale v Česku bola v roku 2008 doplnená časť z názvom „ Sklenené výplne konštrukcií zábradlia“. Z tejto normy vyplýva, že pri rozbití sklenenej výplne nesmie dôjsť:

 • k vytvoreniu otvoru , ktorým by prešla guľa o priemere 76mm pri sile 25N
 • ku vzniku trhlín cez celú hrúbku skla , dosahujúcich až k okraju výplne
 • k oddeleniu časti výplne s plochou väčšou ako 6400mm2
 • k porušeniu nosnej konštrukcie (strate spoľahlivosti)
 • k vytiahnutiu sklenenej výplne z rámu alebo úchytov a to ani na časti obvodu alebo úchytu

Požiadavky na skryté riziká

Sklo pre výplň zábradlia musí byť vždy vrstvené s pomocou fólie a často sa pre zvýšenie ich pevnosti tepelne tvrdí. Tieto spevňujúce procesy však zo sebou prinášajú aj rôzne skryté riziká, ktoré často vedú k reklamáciám a zdĺhavým sporom.

 • samovoľné prasknutie tepelne tvrdeného skla vplyvom sulfidu nikelnatého alebo kryštalickej nečistote
 • delaminácia (oddeľovanie – rozliepanie vrstiev skla)
 • rozdielna zmáčavosť povrchu skla
 • oslepnutie skla
 • anizotropia
 • stárnutie skla

Požiadavky na chyby a vady skla v zábradlí

V praxi pri navrhovaní skleneného zábradlia sa stávajú najčastejšie tieto chyby:

 • projekčné
 • výrobné
 • manipulačné a prepravné
 • skladovacie
 • montážne
 • pri používaní a údržbe
 • kolaudačné

Požiadavky na údržbu a výmenu

Každé sklo môže skôr, či neskôr prasknúť. Pokiaľ si pri návrhu a výbere skla pre zábradlie neuvedomíme, že by sme ho mali čistiť a v prípad potreby aj vymeniť, môže vás to v budúcnosti stáť veľa problémov a peňazí. Ak zanedbáte požiadavky výrobcov na údržbu zasklenia, môže dôjsť k jeho trvalému poškodeniu a iste by Vás mrzelo , keby ste sa dozvedeli, že stačilo používať iný čistiaci prostriedok.